Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z tym, że Użytkownik: Zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia Zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem Zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w Regulaminie.
Regulamin korzystania z serwisu internetowego http://piekne-cytaty.7web.pl/ oraz polityką strony w zakresie ochrony praw autorskich:
I. Definicje.
1.1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1.1. Awaria - oznacza stan Usługi, który uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usługi, jednak z wyłączeniem sytuacji, w której brak możliwości korzystania z Usługi jest wynikiem okresu zawieszenia lub przerwy w świadczeniu Usługi dozwolonej w ramach Regulaminu; lub jest wynikiem naruszenia Regulaminu przez Użytkownika; lub jest wynikiem działania Siły Wyższej; lub która wystąpiła w infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta Użytkownik.
1.1.2. Komentarz - pisemne wyrażenie opinii przez Użytkownika na temat Treści, do których odniesienie zamieszczono przez innego Użytkownika. Komentarze zamieszczane są za pośrednictwem wtyczki społecznościowej serwisu facebook.com i podlegają regulaminowi tegoż serwisu. Wszelką odpowiedzialność za treści zawarte w Komentarzu ponosi Użytkownik, który Komentarz zamieścił oraz serwis facebook.com
1.1.3. Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu dostępnego pod adresem: http://pieknecytaty.7web.pl/regulamin
1.1.4. Serwis - serwis internetowy, który umożliwia Użytkownikom przechowywanie Treści, pod adresem http://piekne-cytaty.7web.pl/ za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa.
1.1.5. Strony - Usługodawca i Użytkownik.
1.1.6. Siła Wyższa - zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec Strony, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.
1.1.7. Treść (Treści) - treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych jakie są zamieszczane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
1.1.8. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Stronami.
1.1.9. Usługa - usługa hostingu świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu, która polega na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzi teleinformatycznych celem przechowywania zamieszczonych przez Użytkownika Treści.
1.1.11. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994r., Nr 24, poz. 83, ze zm.).
1.1.12. Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
1.1.13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).
1.1.14. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia. W przypadku nie ukończenia przez Użytkownika 18 roku życia wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego.
1.1.15. Usługodawca - właściciel serwisu http://piekne-cytaty.7web.pl/
II. Postanowienia Ogólne.
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://piekne-cytaty.7web.pl/ oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2.3. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych, a także elementy graficzne Stron, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Serwis podlegają ochronie prawnej.
2.4. Korzystanie z Serwisu oraz z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
2.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy spełnią określone warunki. Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych usług będzie każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu.
III. Zakres i warunki korzystania z Serwisu.
3.1. W ramach Serwisu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.2. Zakres Usługi obejmuje przechowywanie przez Usługodawcę Treści jakie zostały zamieszczone przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
3.3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego przesłania przez Użytkownika Treści do Serwisu. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
3.4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Użytkownika jest przesłanie Treści do Serwisu, które jest możliwe na jednej ze stron Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Użytkownika odpowiedniego klawisza.
3.5. Korzystanie z Usługi możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
3.5.1. zastosowania przeglądarek Microsoft Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox lub nowszych z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi (np. Java Script),
3.6. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie dozakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
3.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.
3.8. W przypadku świadczenia Usługi Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usługi Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usługi za pośrednictwem Serwisu.
3.9. Logowanie przez Facebook
a) Logując się przez facebook używasz danych podanych na serwisie facebook.com
b) Logowanie się przez facebook.com jest równoznaczne z logowaniem się na stronie.
IV. Prawa autorskie do zamieszczanych Treści oraz zgłoszenie naruszenia.
4.1. Użytkownik oświadcza, że w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu oraz w ramach
Treści, do których zamieszcza odniesienia (linki) dysponuje:
a) autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do Treści stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
b) prawami wyłącznymi w zakresie własności przemysłowej,
c) prawami w zakresie wykorzystywania wizerunku artystów wykonawców oraz
d) prawami do oznaczania tytułami ww. utworów składających się na Treści oraz nazwiskami lub nazwami artystów wykonawców lub ich zespołów.
4.2. Do zamieszczania przez Użytkownika odniesień do Treści w ramach Serwisu dochodzi za pośrednictwem formularza dostępnego na jednej z podstron Serwisu.
4.3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia w ramach Serwisu odniesień do Treści jak również za ich charakter. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw wyłącznych osób trzecich (m.in. autorskich praw majątkowych), a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
4.4. W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu odniesień do Treści, które:
a) byłyby zamieszczane w ramach Serwisu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich oraz renomy Usługodawcy;
b) byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe;
c) naruszałyby jakiekolwiek prawa osób trzecich, a w szczególności prawa pozostałych Użytkowników Serwisu,
d) naruszałyby prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
e) naruszałyby w inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierały treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).
4.5. W przypadku powzięcia przez Użytkownika lub osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Serwisu Treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich (m.in. autorskie prawa majątkowe) oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, Użytkownik lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Serwisem pod adresem piekne.powiedzenia@gmail.com
4.6. W treści Zgłoszenia naruszenia, o którym mowa w 4.5 powyżej należy podać co najmniej dane podmiotu dokonującego ww. zgłoszenia, określić charakter naruszenia oraz wskazać Treści, których dane Zgłoszenie naruszenia ma dotyczyć w sposób możliwy na ich identyfikację w ramach Serwisu.
4.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za charakter zamieszczanych przez Użytkowników odniesień do Treści. Nie dokonuje również ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa. Czynności w zakresie weryfikacji charakteru prawnego Treści podejmowane są przez Usługodawcę dopiero wraz z otrzymaniem prawidłowo wypełnionego Zgłoszenia naruszenia.
4.8. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że dany Użytkownik dokonał zamieszczenia w ramach Serwisu Treści niezgodnych z postanowieniami Regulaminu jest on uprawniony do niezwłocznego:
a) usunięcia odniesienia do Treści, których dotyczyło Zgłoszenie naruszenia
b) uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy Zgłoszenie naruszenia ponownego zawarcia Treści w ramach Serwisu.
4.9. Użytkownik, poprzez zamieszczenie w ramach Serwisu odniesienia do Treści, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez pozostałych Użytkowników, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego.
4.10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych odniesień do Treści oraz ich usuwania, co do których, opierając się na własnych źródłach lub opierając się na doniesieniach Użytkowników bądź innych osób lub organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub stanowić uszczerbek dla dobrego imienia Serwisu. Niemniej jednak każdy Użytkownik powinien mieć na względzie, że Usługodawca nie prowadzi kontroli odniesień do Treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach Serwisu.
4.11. Użytkownik nie jest uprawniony do zamieszczania w ramach Serwisu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej. Użytkownik oświadcza, iż osoby, których wizerunek zamieścił w Serwisie udzieliły mu na to odpowiedniego zezwolenia.
4.12. Użytkownik oświadcza, że zamieszczenie za pośrednictwem Serwisu oraz udostępnienie w ramach Serwisu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą.
4.13. Użytkownik, zamieszczając w ramach Serwisu dane, wizerunek lub inne Treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę.
4.14. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie na stronach dostępnych dla innych użytkowników Treści, wyłącznie w zakresie, w jakim stanowią one element całości obrazu (tzw. screenshot) dostępnej dla wszystkich innych Użytkowników strony Serwisu, do udostępniania lub publikacji, wyłącznie jako fragment całości obrazu strony Serwisu, w Internecie oraz w materiałach promocyjnych dotyczących Serwisu w Internecie, w prasie oraz w telewizji, a także ich rozpowszechniania za pomocą sieci telekomunikacyjnych, w celu informacji o działaniu Serwisu i promocji jego działalności, w sposób nienaruszający dóbr osobistych, w tym wizerunku Użytkownika.
4.15. Treści zamieszczane przez Użytkowników w ramach Serwisu nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
4.16. W przypadku gdy w wyniku zawarcia przez Użytkownika w ramach Serwisu odniesienia do Treści dojdzie do naruszenia przepisów obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich, w tym m.in. uprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych i praw własności przemysłowej przez Użytkownika lub Usługodawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń Użytkownika złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Usługodawcę.
4.17. W przypadku jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany - zgodnie z obowiązującym prawem - do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa w 5.17. powyżej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny. Użytkownik zobowiązany jest również niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich, o których mowa powyżej. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 Grudnia 2016 roku.

Zasady panujące w serwisie.

Poczekalnia
Do poczekalni trafiają wszystkie nowe obrazki. O przeniesieniu na stronę główną decyduje administracja.

Dodawane rzeczy
Nie dodajemy treści pornograficznych, niesmacznych, pełnych przemocy i innych w odczuciu użytkownika nieodpowiednich. Strona http://piekne-cytaty.7web.pl/ koncentruje swoją uwagę głównie na treściach: myśli, cytaty, sentencje, powiedzenia.

Kontakt
Prosimy o kontaktowanie się poprzez formularz kontaktowy na dole strony lub adres emailowy
piekne.powiedzenia@gmail.com

Polityka plików cookies

Czym są pliki "cookies"?
Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji. Jakiego rodzaju plików "cookie" używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Sesyjne pliki cookie
Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

Pliki cookie służące do analiz
Pliki cookie pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.

Pliki cookie używane do targetowania
Pliki cookie zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji. Usuwanie plików "cookies" Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie.

Przetwarzanie danych

Przetwarzane dane

  • Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny do dokonania rejestracji oraz logowania do Konta Użytkownika.
  • Nick - nazwa użytkownika wyświetlana w serwisie przy treściach zamieszczanych przez Użytkownika.

Serwis przetwarza dane osobowe w następujących celach

  • Rejestracja w serwisie.
  • Logowanie w serwisie.
  • Dodawanie treści przez Użytkowników.
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Serwis w celu prowadzenia Serwisu, w szczególności zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu, jak również w celu umożliwienia świadczenia Użytkownikom Usługi oferowanej w ramach Serwisu. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia.

Usunięcie konta

W celu usunięcia konta należy zwrócić się pisemnie do Usługodawcy poprzez platformę Facebook pod adresem www.facebook.com/znanepowiedzenia. W przypadku usunięcia danych Użytkownik traci możliwość korzystania z usług oferowanych przez Serwis.